پرویز آژیدهپست الکترونیکی:ajideh@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:زبان وادبيات انگليسى
رتبه:استاد
دانشکده:ادبيات فارسي وزبانهاي خارجي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر روش کلوز به عنوان ابزار فعال سازی ZPD از طریق خود ارزیابیِ خواندن و درک مطلبثریا مظفرزادهsoraya.mozafarzadeh@yahoo.comاستاد راهنما