علیرضا آزادیپست الکترونیکی:Ym21287@gmail.com
گروه آموزشی:فلسفه
رتبه:دانشیار
دانشکده:ادبيات فارسي وزبانهاي خارجي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ماهیت ایدِِِِئولوژی نزد پل ریکور و دکتر سروشآراز شیرین زاده.comAraz.shirinzadeh68@gmailاستاد مشاور