توکل آقایاری هیرپست الکترونیکی:t.aghayari@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم اجتماعى
رتبه:دانشیار
دانشکده:حقوق وعلوم اجتماعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي گرايش به مهاجرت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز به خارج از كشور: رويكرد نظريه زمينه‌اي پروانه اسحقیelen.eleven@yahooاستاد راهنما
2مطالعه کیفی سلامت جنسی و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در میان زنان متأهل45-15 ساله شهر تبریز مهناز کاتبی علی آبادیmahnazkatebi@yahoo.comاستاد راهنما
3مطالعه ی جامعه شناختی میزان گرایش به موسیقی مدرن و سنتی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آنروح الله وکیل زاده دیزجیr.vakilzadeh1991@gmail.comاستاد مشاور
4مطالعه ی جامعه شناختی گرایش به تک فرزندی در میان زوجین تازه ازدواج کرده ی شهر تبریزامیرمحمد شجاعیamirshojaee711@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی فرهنگی دانشجویان دانشگاه تبریز با رفتارهای زیست محیطیزهرا هاتفیz-hatefi96@ms.tabrizu.ac.irاستاد مشاور
6 بررسی میزان گرایش به کودک همسری و عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بناب.فاطمه نوجوانیf.nojavani7008@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی میزان تحقق نقش همسری در بین شهروندان شهر تبریز و عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آنافسانه اسدی استیارm.1asadi313@mihanmail.irاستاد راهنما
8مطالعه ارتباط بین سیالیت شبکه اجتماعی مجازی و تعهد زنانشویی در میان شهروندان متأهل تبریز هانیه جوادی باسمنج h.javadibasmenj@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی علل زمینه ساز کودک همسری در شهر تبریز ( مطالعه موردی زنان دارای تجربه زیسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ) فریده علی پورابدارalipoorfa@yahoo.comاستاد مشاور
10بررسی سلامت عمومی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی در میان شهروندان شهر تبریزرقیه فیض اللهیParniafeizollahi@gmail.comاستاد راهنما