توکل آقایاری هیرپست الکترونیکی:t.aghayari@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم اجتماعى
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق وعلوم اجتماعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي گرايش به مهاجرت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز به خارج از كشور: رويكرد نظريه زمينه‌اي پروانه اسحقیelen.eleven@yahooاستاد راهنما
2مطالعه کیفی سلامت جنسی و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در میان زنان متأهل45-15 ساله شهر تبریز مهناز کاتبی علی آبادیmahnazkatebi@yahoo.comاستاد راهنما
3مطالعه ی جامعه شناختی گرایش به تک فرزندی در میان زوجین تازه ازدواج کرده ی شهر تبریزامیرمحمد شجاعیamirshojaee711@yahoo.comاستاد راهنما