ایرج احدزادهپست الکترونیکی:ahadzadeh@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:شيمي فيزيک
رتبه:استادیار
دانشکده:شيمي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی ویژگی های حفاظتی نانوکامپوزیت های فلزی در مقابل اشعه ایکس و گاماوحید صادقی زالیvahid.sadeghi94استاد مشاور
2طراحی و امکان سنجی ساخت ادوات الکترونیک ریزسیالیشیوا اختریانshiva_akhtarian@yahoo.comاستاد مشاور
3تاثیر افزودن BaZnFe14O23 و نانو تیوب کربن (CNTs) بر خواص جذب امواج الکترومغناطیس آهن کربونیل به صورت رنگمیرعلی اکبر صداقتی اسفهلانmiraliakbarsedaghati@yahoo.comاستاد مشاور