ایرج احدزادهپست الکترونیکی:ahadzadeh@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:شيمي فيزيک
رتبه:استادیار
دانشکده:شيمي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد