جعفر رازقیپست الکترونیکی:Jafar_razeghi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم گياهى
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم طبيعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1شناسایی گونه های ریز جلبکscenedesmus موجود در رود ارس با روش های مورفولوژیکی و مولکولییلدا سیدحسینیHosseiniyalda69@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی تاثیرات نانو پرلیت و مشتقات اصلاح شده آن با اکسید مس بر روي جلبک تک سلولی هماتوکوکوس پلوویالیسبرنا علی بابازاده رضاییهborna.babazadeh@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی پاسخ های وابسته به سلولی سلول های سوماتیک و گونیدی به نور UV-B در جلبک سبز پر سلولی Volvox carteriسولماز اخطاریEkhtari.soulmaz@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی پتانسیل خود پالایی رودخانه های ایلگینه، زرنکاب و سد باطله در مجاورت معدن سونگونرضا محجوبیmahjoubi.reza@gmail.comاستاد مشاور