عباس احمدی ایلخچیپست الکترونیکی:a_ahmadi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم و مهندسی خاک
رتبه:استادیار
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارزیابی برخی تکنیک های هوش مصنوعی و هیبریدی در مدل سازی فرسایش پذیری ذاتی خاک در مقابل باد (مطالعه موردی: دشت تبریز) بیژن راعیbijanraei@yahoo.comاستاد راهنما