مرضیه ابراهیمیپست الکترونیکی:marzebrahimi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم دامي
رتبه:دانشیار
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اثر تزریق درون تخم مرغی ال-آرژنین بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت، هیستومورفولوژی روده کوچک و متابولیت های خونی در جوجه‌های گوشتی سمیه امیدیomidi.somayeh72@gmail.comاستاد راهنما
2اثر تغذیه محلول گلوکز بر عملکرد رشد، وضعیت سلامت و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر شیرخوار قزلمحمدصابر ارمند6667استاد راهنما
3بررسی پروفایل متابولیکی و هورمونی مراحل مختلف تولیدمثل میش های قزلفریبا اصغریfariba.asghari99@gmail.conاستاد مشاور
4مطالعه مورفو بیومتری و اندازه گیری برخی متابولیتهای خونی گوسفند شین بش مهاباد در اواخر آبستنیکامران عبدالهی عیسی کندkamranabdollahi@mailfa.comاستاد مشاور
5مقایسه بین پروتکل‌های بر پایه کلومیفن سیترات با پروتکل مرسوم اسفنج پروژسترون+eCG بر عملکرد تولید مثلی بره¬های ماده قزل در خارج از فصل تولیدمثلرقیه اقامحمدزادهaqamohamadzade@gmail.comاستاد راهنما
6تأثیر افزودن آنتی‌اکسیدان‌ هدفمند DNP بر منی قوچ قزل طی فرآیند انجماد/یخ‌گشاییمهدی نظریmahdi.na1994@gmail.comاستاد مشاور
7اثر تزریق درون تخممرغی ال-والین بر عملکرد رشد، بافت روده کوچک و فرآسنجههای خونی جوجههای گوشتیمریم احمدپورMaryam_ahmadpour@yahoo.comاستاد راهنما
8اثر تغذیه درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-متیونین به ال-لایزین بر شاخص‌های لاشه، فرآسنجه‌های خونی و مورفولوژی روده کوچک در جوجه‌های گوشتی یک روزه فاطمه علوی هریس fatemealavi173@gmail.comاستاد مشاور
9بررسی عملکرد رشد، فرآسنجههای خونی و بافت روده کوچک در جوجههای 21 روزه با تغذیه درون تخممرغی ال-تریپتوفاننوشین صابریnooushinsaberi@yahoo.comاستاد راهنما
10بررسی اثر آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریایی (Mito-Tempo) بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد-یخ گشایی فاطمه زارعیf.zarei.tabrizu.ac.irاستاد مشاور