مرضیه ابراهیمیپست الکترونیکی:marzebrahimi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم دامي
رتبه:استادیار
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اثر تزریق درون تخم مرغی ال-آرژنین بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت، هیستومورفولوژی روده کوچک و متابولیت های خونی در جوجه‌های گوشتی سمیه امیدیomidi.somayeh72@gmail.comاستاد راهنما
2اثر تغذیه محلول گلوکز بر عملکرد رشد، وضعیت سلامت و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر شیرخوار قزلمحمدصابر ارمند6667استاد راهنما
3بررسی پروفایل متابولیکی و هورمونی مراحل مختلف تولیدمثل میش های قزلفریبا اصغریfariba.asghari99@gmail.conاستاد مشاور
4مطالعه مورفو بیومتری و اندازه گیری برخی متابولیتهای خونی گوسفند شین بش مهاباد در اواخر آبستنیکامران عبدالهی عیسی کندkamranabdollahi@mailfa.comاستاد مشاور