حمید احمدیپست الکترونیکی:h-ahmadi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:عمران
رتبه:استادیار
دانشکده:مهندسي عمران
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار سازه ای اتصالات لوله ای K و KT سکوهای فراساحلی در دماهای بالا ناشی از آتش سوزی ندا آذری دودران azari_neda@tabrizu.ac.irاستاد راهنما
2تحلیل قابلیت اعتماد موج شکن های توده سنگی در برابر گسیختگی ناشی از لایه آرمور بر مبنای تئوری متغیرهای تصادفی فازیامید حسینیomidhosseini1371@yahoo.comاستاد راهنما
3مطالعه عددی ضرایب تمرکز تنش برای اتصالات لوله ای X شکل تقویت شده با صفحه دابلر در سکوهای فراساحلی فولادیمحمدحسن خوانین زاده استاد راهنما