میربیوک احقاقی بنابپست الکترونیکی:ehghaghimirbiuk@yahoo.com
گروه آموزشی:زبان وادبيات انگليسى
رتبه:مربی
دانشکده:مهندسي مكانيك
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تحقیق پیرامون تاثیر پره جداکننده بر پمپ گریز از مرکز در سرعت دورانی 2900مالک فرج زادهmalekf1371@gmail.comاستاد راهنما
2تاثير صفحه جداگر دوگانه بر جريان و انتقال گرما حول استوانه در اعداد رينولدز پايينحسام جدی بارنجیhess123x@gmail.comاستاد راهنما
3 ارائه روشی هوشمند بر پایه تجزیه مود متغیر (VMD) و یادگیری عمیق در شناسایی عیوب ترکیبی ماشین آلات دوارعلی دیباجali.dibaj@ymail.comاستاد مشاور
4بررسی پروانه پمپ گریز از مرکز در مقابل کاویتاسیون در حالت یک مکشه و دو مکشه داریوش حیدریانHeidariyan.1993@gmail.comاستاد راهنما