حسین آقاجانیپست الکترونیکی:h_aghajani@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسي مواد
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي مكانيك
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1رسوب دهی الکتروفورتیک نانو نیترید تیتانیوم روی زیر لایه فولاد زنگ نزن 430ساناز ستارنژادگلچینs.sattarnezhadegolchin@gmail.comاستاد راهنما
2سنتز و بررسی خواص خود روانکاری پوشش‌های نانوکامپوزیتی Al2O3/MoS2 ایجاد شده به روش ESD محمد روستاییmroostaei68@gmail.comاستاد راهنما
3تولید آمیژان Ti-Al-B به روش سنتز خود احتراقی خود پیش روندههادی پورباقریh_poorbagheri@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی عوامل موثر بر رسوب دهی شیمیایی فاز بخار (CVD) نانو نیترید سیلیسیممحمد پوراسمعیلm.pouresmaeil14@gmail.comاستاد راهنما
5ساخت و بررسی خواص کامپوزیت آلومینیوم تقویتشده با گرافیت و کاربید سیلیسیمصبا متین پورsabamatin2050@gmail.comاستاد مشاور
6بررسی ترمودینامیکی نفوذ نیتروژن در مذاب آلومینوسیلیکاتی در حضور MgOعلی مطیعmotieali@yahoo.comاستاد راهنما
7بررسی سنتز شیشه 45s5 به روش سل_ ژل و پوشش دهی بر روی آلیاژ Ti_6Al_4V با استفاده از فرآیند رسوب دهی الکتروفورتیک سیران رحیمیZheilamo@gmail.comاستاد مشاور
8ایجاد پوشش اکسی نیتریدتیتانیوم روی آلیاژ Ti-4Al-6v به روش پلاسماییعاطفه بدرatefehbadr115@gmail.comاستاد راهنما
9تاثیر دما، زمان و ترکیب گاز بر خواص سطحی فولاد ابزار تندبر M2 نیتروژن دهی پلاسمایی شدهوحید رنجبرranjbarvahid4395184@gmail.comاستاد راهنما
10سنتز و بررسی خواص تریبولوژیکی فیلم کربن شبه الماس- آلاییده شده با نیکل بر روی زیرلایه مسمهشید نواب مقدمmogadammahshid@gmail.comاستاد مشاور