حبیب آقاجانیپست الکترونیکی:aghajani1249@gmail .com
گروه آموزشی:توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
رتبه:استادیار
دانشکده:اقتصاد,مديريت وبازرگاني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد