صدیف آزادمرد دمیرچیپست الکترونیکی:sodeifazadmard@yahoo.com
گروه آموزشی:علوم و صنايع غذايي
رتبه:استاد
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1استخراج روغن از دانه‌ی کلزا همراه با برگ زیتون با روش پرس سرد و بررسی ترکیبات زیست فعال و ماندگاری انسولماز کریم پورsolmaz.karimpour1992@gmail.comاستاد راهنما
2اثر تصفیه و تیمار حرارتی بر پایداری و برخی از ویژگی های کیفی روغن سیاه دانه سیده سمیه سجادی ال هاشمsajjadi.somaye9999@gmail.comاستاد راهنما
3اثر پرس سرد و پرس گرم بر روی کیفیت و ترکیبات زیست فعال روغن سیاه‌دانهنیلوفر عبداله زادهniloofar.abdollahzadeh@yahoo.comاستاد راهنما
4تاثیرمالتودکسترین به عنوان جایگزین چربی در تولید خامه کم چربافروز شاددلafrooz880@gmail.comاستاد مشاور
5کارایی زادمایه‌های مایع انتروباکتر کلوآسه بر رشد و مقدار روغن کلزاای سان وصلی دیزجیکانaysanvasli@yahoo.comاستاد مشاور