محسن آقایاری هیرپست الکترونیکی:aghayarihir@gmail.com
گروه آموزشی:جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رتبه:استادیار
دانشکده:برنامه ریزی و علوم محیطی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1 تحلیل موانع و ارائه راهبردهای مشارکت زنان در مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان اردبیل زینب شاددلZeynabshaddel@gmail.comاستاد راهنما
2تحلیل عوامل مؤثر بر مهاجرت معکوس به روستاهای پیرامونی کلانشهر تبریزعارفه بلوسarefeh_balous@gmail.comاستاد راهنما
3شناسایی و تحلیل زنجیره¬های تولید زراعی و دامی در اقتصاد روستایی و ارائه الگوی مناسب بر اساس نظریه شبکه ناحیه‌ای؛ مطالعه موردی: بخش خورش رستم، شهرستان خلخالسیدعلیرضا شجیعی گهرازalirezash@gmail.comاستاد راهنما
4تحلیل پایداری سیستم حمل¬ونقل و مدلسازی فضایی برآورد تقاضای سفر روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تبریز) ناهید رحیم زادهNahidrahimzadeh81@gmail. Comاستاد راهنما
5شناسایی ظرفیت‌های توسعه گردشگری روستایی شهرستان کلیبر (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش آبش احمد) طاهره صالح پورمحمد صالح لو tahere.salehpoor1373@gmail.comاستاد مشاور
6ارزیابی ارتباط میان کیفیت مسکن و پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش یامچی) کریم علی لیواریka.livari.11@gmail.comاستاد مشاور
7ارائه الگوی مدیریت و ارزیابی طرح‌های هادی روستایی بر مبنای مدل منطقی (منطقه موردمطالعه: روستاهای شهرستان ملکان)افشین یگانهafshinyeganeh73@gmail.comاستاد راهنما
8ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه گذاری در بخش گردشگری نواحی روستایی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سراب) رضا فرمانی اردهاییrezafarmany94@gmail.comاستاد راهنما
9ارزیابی و سنجش آمادگی جوامع محلی و مدیریت روستایی در برنامه¬ریزی مشارکتی (مطالعه موردی: دهستان سردابه؛ بخش مرکزی شهرستان اردبیل) بهنام مرادزادهB.MORADZADEH72@GMAIL.COMاستاد مشاور
10شناسایی الگوی فضایی احساس محرومیت در روستاهای مرزی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: بخش بازرگان)میکائیل شریفیmikailsharify73@gmail.comاستاد راهنما