محسن آقایاری هیرپست الکترونیکی:aghayarihir@gmail.com
گروه آموزشی:جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رتبه:استادیار
دانشکده:برنامه ریزی و علوم محیطی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1 تحلیل موانع و ارائه راهبردهای مشارکت زنان در مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان اردبیل زینب شاددلZeynabshaddel@gmail.comاستاد راهنما
2تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت معکوس به روستاهای پیرامونی کلانشهر تبریزعارفه بلوسarefeh_balous@gmail.comاستاد راهنما