سیروس ابراهیمیپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:مهندسي شيمي
رتبه:استاد
دانشکده:مهندسي شيمي ونفت
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تولید سوکسینیک اسید توأم با خالص سازی بیوگاز به روش تخمیر میکروبیمهسا بابایی طلاتپهmahsababaei@tabrizu.ac.irاستاد مشاور