مجید احمدلوی دارابپست الکترونیکی:mahmadlouydarab@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسي شيمي
رتبه:استادیار
دانشکده:مهندسي شيمي ونفت
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد