رضا احمدیپست الکترونیکی:rahmadi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:رياضي
رتبه:دکتری متخصص
دانشکده:مرکز تحقيقات علوم پايه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد