عادل ابراهیم پورپست الکترونیکی:ebrahimpooradel@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق وعلوم اجتماعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1حق دسترسی برابر به امکانات آموزشی از دیدگاه عدالت آموزشی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانیاشار رضازادهrezazadeh.yashar@yahoo.comاستاد مشاور
2تحلیل و بررسی نظریه ی ضرورت اجرایی در قراردادهای دولتی و آثار آن بر دوام و زوال قراردادها نسیم سلیمانی نژاد soleymani.nazh@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی حقوقی قلمرو و تاثیر مداخله نهادهای حاکمیتی در انعقاد معاملات دولتی (بین المللی و داخلی)منیره محمودپورmonirehmahmodpour@gmail.comاستاد راهنما