عادل ابراهیم پورپست الکترونیکی:ebrahimpooradel@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق وعلوم اجتماعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد