نارملا آصفیپست الکترونیکی:n.asefi@iaut.ac.ir
گروه آموزشی:علوم و صنايع غذايي
رتبه:دکتری متخصص
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مدل سازی انتقال جرم و حرارت طی خشک کردن فوم مت پالپ گوجه فرنگی با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ_مادون قرمز و ارزیابی ویژگی های کیفی و کاربردی محصولفاطمه فریدونیsayefereydooni13@gmail.comاستاد مشاور
2مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی تولید پودر آبلیمو به روش فوم مت با خشک کن هوای داغ تحت مادون قرمز و ارزیابی کیفیت محصول عاطفه داننده اسگوئی danandeh.atefe@yahoo.comاستاد مشاور
3تولید و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی پودر تمشک سیاه به روش فوم مت با استفاده از خشک کن هیبریدی (هوای داغ – مادون قرمز): مطالعه تجربی و عددیمهسا ارشادفرکارM_ershadfarkar@yahoo.comاستاد مشاور