هرمز آیرملوپست الکترونیکی:َayram@gmail.com
گروه آموزشی:علوم جانورى
رتبه:دکتری متخصص
دانشکده:علوم طبيعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی پروفایل بیانی ژن های مسیر پلی ادنیلاسیون cpsf1, cstf1,WDR33,cpsf6 در بیماران آلزایمر دیررس طرلان یگانه مرکیدtarlanyeganeh@gmail.comاستاد مشاور