معصومه آذغانیپست الکترونیکی:mazghani@sut.ac.ir
گروه آموزشی:برق
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي برق وکامپيوتر
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد