محمد آذر افزاپست الکترونیکی:m.azarafza.geotech@gmail.com
گروه آموزشی:علوم زمین
رتبه:استاد مدعو
دانشکده:علوم طبيعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی زمین شناسی مهندسی و خطر روانگرایی خاک شرق میاندوآبارمین مظفربگیarmynmozafar@gmail.comاستاد مشاور