فاطمه آذری کیاپست الکترونیکی:Azarikia@ut.ac.ir
گروه آموزشی:علوم و صنايع غذايي
رتبه:دکتری متخصص
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1استخراج روغن از دانه کلزا بعد از پیش تیمار هیدروالکلی و بررسی کیفیت روغن آن در طی نگهداری زهرا فتح‌اله‌پور99198121002استاد مشاور