توکل آقایاری هیرپست الکترونیکی:t.aghayari@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم اجتماعى
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق وعلوم اجتماعي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي گرايش به مهاجرت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز به خارج از كشور: رويكرد نظريه زمينه‌اي پروانه اسحقیelen.eleven@yahooاستاد راهنما
2مطالعه کیفی سلامت باروری و زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در میان زنان متاهل (45-15ساله) شهر تبریز: با تاکید بر سلامت جنسیمهناز کاتبی علی آبادیmahnazkatebi@yahoo.comاستاد راهنما