داود احمدیانپست الکترونیکی:d.ahamdian@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:رياضي
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم رياضي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد