جعفر احمدی شالیپست الکترونیکی:ahmadishali@gmail.com
گروه آموزشی:آمار
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم رياضي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد