جعفر احمدی شالیپست الکترونیکی:ahmadishali@gmail.com
گروه آموزشی:آمار
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم رياضي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1طرح آماری اقتصادی برای نمودارهای کنترل x-bar و s^2لیلا حسن پوراقامیرلو استاد راهنما
2داده‌کاوی برای تحلیل نقص ریخته‌گریاحسان بهروشehsan.behra95@gmail.comاستاد راهنما
3معرفی روابط بین فعالیت ها و مصرف کالاها با استفاده از مدل های زمانی اقتصاد خردطوبی یعقوبی نمادttt.nammad@gmail.comاستاد راهنما