مرضیه ابراهیمیپست الکترونیکی:marzebrahimi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم دامي
رتبه:استادیار
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اثر تزریق درون تخم مرغی ال-آرژنین بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت، هیستومورفولوژی روده کوچک و متابولیت های خونی در جوجه‌های گوشتی سمیه امیدیomidi.somayeh72@gmail.comاستاد راهنما