مرضیه ابراهیمیپست الکترونیکی:marzebrahimi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم دامي
رتبه:استادیار
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد