حمید احمدیپست الکترونیکی:h-ahmadi@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:عمران
رتبه:استادیار
دانشکده:مهندسي عمران
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار سازه ای اتصالات لوله ای K و KT سکوهای فراساحلی در دماهای بالا ناشی از آتش سوزی ندا آذری دودران azari_neda@tabrizu.ac.irاستاد راهنما