میرمحمد اتفاقپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:مهندسي مکانيک
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي مكانيك
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تغییرات پاسخ دینامیکی در توربین های بادی شناور از نوع Spar و TLP تحت قطع شدگی کابل های مهاریمحمدعلی نصرت زادهAli.nosratzadeh@gmail.comاستاد راهنما