حسین آقاجانیپست الکترونیکی:h_aghajani@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسي مواد
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي مكانيك
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد