حسین آقاجانیپست الکترونیکی:h_aghajani@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسي مواد
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي مكانيك
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1رسوب دهی الکتروفورتیک نانو نیترید تیتانیوم روی زیر لایه فولاد زنگ نزن 430ساناز ستارنژادگلچینs.sattarnezhadegolchin@gmail.comاستاد راهنما
2تولید آمیژان Ti-Al-B به روش سنتز خود احتراقی خود پیش روندههادی پورباقریh_poorbagheri@yahoo.comاستاد راهنما