صدیف آزادمرد دمیرچیپست الکترونیکی:sodeifazadmard@yahoo.com
گروه آموزشی:علوم و صنايع غذايي
رتبه:استاد
دانشکده:كشاورزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد