محسن آقایاری هیرپست الکترونیکی:aghayarihir@gmail.com
گروه آموزشی:جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رتبه:استادیار
دانشکده:جغرافيا و برنامه ريزي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد