محسن آقایاری هیرپست الکترونیکی:aghayarihir@gmail.com
گروه آموزشی:جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رتبه:استادیار
دانشکده:برنامه ریزی و علوم محیطی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد